Zpráva z výročního zasedání EFRS 2013 v Praze

Výroční zasedání EFRS zahájil a řídil Prof. Graciano Paulo z Portugalska, prezident EFRS. Na úvod připomněl skutečnost, že EFRS byla založena 17.10.2007 právě v Praze a na jejím vzniku mají zásluhu také tehdejší členové výboru SRLA ČR Josef Hyka a Čestmír David.
Po zahájení proběhlo vzájemné představení účastníků výročního zasedání. Následovalo shrnutí loňského výročního zasedání v Athénách.
Dále bylo předloženo shrnutí aktivit předsednictva EFRS za období od listopadu 2012 do října 2013. Zvláště byla zdůrazněna Dohoda o spolupráci mezi EFRS a ISRRT (International Society of Radiographers and Radio¬logical Technologists), která byla podepsána ve Vídni 9.3.2013 a dále Memorandum o porozumění mezi EFRS a ESR (European Society of Radiology), které bylo podepsáno 24.6. a Dodatek 25.7.2013 také ve Vídni.
Dalším bodem programu byl rozvoj výzkumu v rámci programu HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe), tvorba Guidelines pro radiologické asistenty v rámci Evropy, rozvoj programu EMAN (European Medical Alara Network) a MEDRAPET (Medical Radiation Protection Education & Training), zabývající se problematikou radiační ochrany a její zavádění do klinické praxe.
Hakon Hjemly z Norska, pokladník EFRS, představil finanční zprávu EFRS za období 2012-2013 a rozpočet na období 2013-2014, který byl poté schválen. Následně byl zvolen finanční výbor pro období 2013-2014 (Richard Evans z Velké Británie a Hendrik Harders z Holandska) a též volební výbor EFRS pro období 2013-2016 (Diego Catania z Itálie, Anke Ohmstede z Německa a Shane Foley z Irska).
Byl definován region Evropy pro možné členství v rámci EFRS – byla zvolena stejná strategie, jakou používá WHO (World Health Organization), tím pádem jsou do regionu Evropa řazeny také země v severní Africe a na Blízkém východě, v budoucnu je možné přijetí odborné společnosti RA z Izraele, která o členství projevila zájem. Celkový soupis zemí regionu Evropa je uveden na stránkách http://www.euro.who.int/en/countries.
Jako přidružení členové EFRS (bez hlasovacího práva, ale s právem účasti na všech akcích v rámci EFRS) byly přijaty tyto instituce: University of Ulster – Belfast (Velká Británie), University of Applied Sciences Western Switzerland – Lausanne (Švýcarsko), Klaipeda University – Klaipeda (Litva), University of Latvia – Riga (Lotyšsko), Buskerud University College – Kongsberg (Norsko).
Dokument o Evropské kvalifikační soustavě vzdělávání byl vytvořen Evropskou komisí a Evropským parlamentem v roce 2008. Umožňuje volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie a umožňuje úplné uznávání studia, které pracovník získal v kterékoliv jiné zemi EU bez nutnosti dodatečného prokazování znalostí a zkušeností. Evropské země stále více zdůrazňují potřebu zvyšování individuálních znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. EFRS pro radiologické asistenty prosazuje úroveň 6, což podle systému vzdělávání v ČR odpovídá magisterskému studiu. Jeho zavedení v mnoha zemích EU umožnilo zejména situaci, kdy pregraduální výuku radiologických asistentů zajišťují z větší části radiologičtí asistenti a postgraduální vzdělávání (specializace) je výhradně v jejich kompetenci.
Následná bloková diskuse mezi jednotlivými účastníky zasedání EFRS o stavu a způsobu celoživotního vzdělávání v jednotlivých zemích ukázala, že problémy, se kterými se potýkáme v ČR, jsou „celoevropské“ (nedostatek autorů odborných článků, malá obměna přednášejících na vzdělávacích akcích, malá motivace pro aktivní účast na akcích celoživotního vzdělávání pro řadové radiologické asistenty v souvislosti s kreditním systémem…). Byly zdůrazněny přínosy celoživotního vzdělávání pro naši profesi. Maximalizuje profesní možnosti a využití teoretických znalostí v praxi, zvyšuje jistotu radiologických asistentů při využívání znalostí a zkušeností a umožňuje aplikaci nejmodernějších postupů a využívání technologií v každodenní praxi. Celoživotní vzdělávání dále rozšiřuje profesní kompetence, což řadí naše povolání mezi plnohodnotné členy týmu, pečujícího o pacienta a v neposlední řadě zvyšuje bezpečí pro pacienta při výkonech na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Všechny tyto aspekty umožňují další profesní rozvoj každého z nás.
Ne nadarmo je motto EFRS „Udržovat Federaci jakožto hlas radiologických asistentů napříč Evropou, vždy dbající na potřeby svých členů“.
Byla rozebírána role EFRS v rámci projektů WHO a Evropské unie, jako je HERCA (Heads of European Radiological protection Competent Authorities), příprava nového znění direktivy Evropské komise Euroatom, EIBIR (European Institute for Biomedical Imaging Research), ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology), projekt WHO s názvem PFPS (Patients for Patient Safety), který rozšiřuje bezpečnost pacientů. Profese radiologický asistent se konečně objevila v dokumentech WHO (z toho plyne jasné zařazení v rámci národních katalogů prací – ne mezi technickými, ale mezi zdravotnickými obory, což v mnoha zemích dosud není).
Byla zdůrazněna problematika vyšetřování dětí na radiodiagnostice a radiologická vyšetřování u asymptomatických pacientů (zejména indikace k vyšetření). Byla zmíněna nutnost kontroly správnosti překladů legislativy EU při jejich přijímání v rámci jednotlivých zemí, protože tyto překlady obvykle dělají právníci, kteří vůbec nerozumějí profesi radiologický asistent. Tím často vznikají problematická ustanovení, která je pak následně nutné dodržovat.
Dalším bodem programu jednání byl dlouhodobý strategický plán EFRS pro období 2013-2016 týkající se rozvoj profese, rozšíření možnosti celoživotního vzdělávání – programy Mgr. a PhD. studia v jednotlivých zemích Evropy, spolupráce s pacientskými organizacemi, příprava Evropských diagnostických referenčních úrovní pro děti (2014-2016) a Základní standard bezpečnosti, problematika ochrany RA při práci v magnetickém poli (MRI), vyšetřování v rámci mamografického screeningu. Byla zmíněna možnost aktivity v rámci projektu PAGMI (Patient Advisory Group for Medical Imaging), která umožní představit široké laické veřejnosti profesi radiologického asistenta a jeho úlohu při výkonech a možnosti principů radiační ochrany. Dále byl zmíněn projekt sponzorství v rámci webových stránek http://www.efrs-sponsorship.eu.
Dále byly prezentovány jednotlivé položky rozpočtu EFRS a jejich plnění v letech 2008-2012 a návrh na období 2013 – 2014.
V závěrečné rubrice různé informoval Philippe Gerson z Francie, že kontaktoval radiologické asistenty z Rumunska, které, ač je od roku 2007 členem EU, velmi zaostává v legislativě, týkající se problematiky radiologie. Přestože má Rumunsko přes 21 milionů obyvatel, existují pouze 3 instituce, kde lze naši profesi studovat na úrovni středoškolského vzdělání, neexistuje vysokoškolská forma studia RA. Radiologické výkony běžně provádějí sestry a sanitáři, na CT a MR vyšetřují pouze lékaři. Schopní radiologičtí asistenti odcházejí za prací do Francie a Velké Británie, což situaci ještě zhoršuje. Celou situaci přirovnal k problémům, se kterými se setkával před 30 lety v severoafrických zemích, kde působil v rámci projektů WHO.
Na závěr zasedání se prof. Paulo a celý výbor EFRS rozloučil, pozval všechny zástupce národních společností na příští výroční zasedání, které se bude konat v Portugalsku a popřál mnoho sil do každodenní práce všech radiologických asistentů.

Tomáš Eisner

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.