Zpráva z výročního zasedání EFRS 2014 v portugalské Coimbře

Jednání zahájil prezident EFRS Prof. Graciano Paulo z Portugalska, který nás přivítal ve městě, kde působí na místní vysoké škole zdravotnických technologií vychovávající budoucí radiologické asistenty.
Po zahájení proběhlo představení jednotlivých zástupců evropských odborných společností a spolupracujících univerzit. Následovalo shrnutí z loňského jednání, které proběhlo v Praze a schválení závěrečné zprávy.
V další části jednání představila EFRS svou činnost v období listopadu 2013 až září 2014.
EFRS se stále více významně podílí na odborném programu ECR (European Congress of Radiology) ve Vídni. Profesor Paulo uvítal rostoucí počet přijatých abstraktů od radiologických asistentů, ale zároveň prohlásil, že vzhledem k celkovému počtu RA v Evropě je toto číslo stále malé a vyzval odborné společnosti k vyšší aktivitě v publikační a vědecké činnosti.
S tímto bodem souvisí i spolupráce s CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), kde na příštím kongresu v roce 2015 bude sekce s workshopy věnovanými radiologickým asistentům.
Dále se EFRS účastnila závěrečné revize standardů MEDRAPET (Medical Radiation Protection Education and Training), které se zabývají radiační ochranou a s tím souvisejícím nezbytným vzděláváním lékařů, fyziků a radiologických asistentů. Evropská komise standardy zveřejnila na webu. Pro náš obor z nich vyplývá nezbytnost vzdělání odpovídající minimálně úrovni EQF 6 (bakalářské vzdělání). (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/175.pdf).
EFRS se také angažovala v projektu EuroSafe Imaging, zabývajícím se radiační ochranou, vytvářením standardů a diagnostických referenčních úrovní a to i pro dětské pacienty (projekt PiDRL). Na stránkách http://www.eurosafeimaging.org se lze bezplatně zaregistrovat, podpořit tak výzkum a zároveň se dostat k zajímavým a pro naši profesi potřebným informacím.
Profesor Paulo též loboval pro sjednocení názvu naší profese jako „Radiographer“ a přeformulování tohoto pojmu v dokumentech WHO nebo EURATOM.
Csaba Vandulek zastupoval EFRS v projektu PAGMI (Patient Advisory Group for Medical Imaging). V uplynulém roce ESR (European Society of Radiology) s EFRS vyvinuli webové stránky s informacemi pro pacienty, které jsou integrovány s www.myesr.org. Cílem PAGMI je shromáždit profesionály z oblasti radiologie a různé skupiny pacientů, zejména ty, kterých se týkají zobrazovací metody nebo radioterapie. EFRS ve spolupráci s ESR vytvořili různé popisné články k představení jednotlivých profesí, příkladem je článek s názvem: „“Jeden den v životě radiologického asistenta…“, který popisuje den na radiodiagnostickém oddělení očima imaginárního radiologického asistenta.
Dalším důležitým úkolem byla reprezentace EFRS ve vědeckém výboru ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medical imaging and Biology). Výbor již pracuje na přípravě vědeckého programu ESMRMB 2015. Představenstvo ESMRMB se rozhodlo restrukturalizovat kongres a ukončit specializované sekce pro různé profese. Místo toho mají v plánu zavést společné výukové sekce, které integrují různé odbornosti, např: radiologické asistenty, radiology nebo fyziky. EFRS tuto skutečnost bere jako výzvu do budoucna, jak uvést profesi radiologického asistenta zpět do centra pozornosti.
Håkon Hjemly kromě běžných povinností pokladníka a člena výboru EFRS pomáhal CIRSE při hledání radiologických asistentů, kteří by prezentovali svou profesi na workshopech na letošní konferenci v Glasgow. Tyto workshopy měl na starosti Dean Pekarovič ze Slovinska a Marion Maher z Irska. Jejich témata byly: „Jádro týmu v intervenční radiologii: cesta k optimalizaci“ a „Irská perspektiva“ (o současné roli radiologického asistenta).
Dále představil pokladní zprávu za období 2012-13 a rozpočet na další období, který byl následně schválen. Jeho role pokladníka prý nebyla příliš složitá, ekonomika EFRS je v dobré situaci a pochválil finanční výbor a generální ředitelku za velmi dobrou spolupráci.
Následovalo hlasování o udělení plného členství odborným společnostem SEGRA (Sociedad Española de Graduados en Radiología, Španělsko), PSTE (Polskie Stowrzyszenie Techników Elektroradiologii, Polsko) a TÜMRAD-DER (Turecko) a přidruženého členství univerzitám Turku University of Applied Science (Finsko) a T.E.I. Hellenic Republic Technological Educational Institution of Athens (Řecko). Také byl podán návrh o ukončení členství univerzitě v Cumbrii (Velká Británie) na její vlastní žádost. Všechny návrhy byly odsouhlaseny.

EFRS

Byly představeny aktualizované webové stránky EFRS (www. efrs.eu) s odkazy na důležité evropské směrnice, na kterých se EFRS podílela. Součástí stránek je také nová služba Radiography Research Network. Tato síť obsahuje funkce podobné LinkedIn, je zde po registraci pod danou odbornou společností možné navázat kontakt s dalšími výzkumníky, vyměňovat odborné informace, publikovat dokumenty a podobně.
Následovaly blokové diskuze. Prvním tématem bylo nastavení úrovně magisterského vzdělávání v jednotlivých státech, které by bylo stejně kvalitní a uznávané napříč evropskými státy.
Otázkou bylo „Jak popsat znalosti, dovednosti a kompetence radiologického asistenta na sedmé úrovni evropského rámce kvalifikací EQF (magistr)?“ Diskuze byla pro výbor příležitostí získat náhled členů EFRS o možných výhodách a výzvách v přípravě dokumentu pro magisterské vzdělávání radiologických asistentů, které by bylo referenční pro vzdělávací systémy v Evropě a které navazuje na již vydané podklady pro šestou úroveň.
Všichni diskutující se shodli na potřebě sjednocení vzdělávání, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a úroveň studia a také umožnila získané vzdělání využít při práci v různých evropských státech. Úkolem EFRS je připravit EQF sedmé úrovně, klasifikovat škálu znalostí, dovedností a kompetencí a hlavně ji odlišit od nižší úrovně. Je otázkou, jak nastavit strukturu studijního programu a jakým směrem studenty směřovat (potřeby výuky, výzkumu apod.).
Druhým tématem blokových diskuzí bylo vytvoření názorů jednotlivých členů na dosavadní práci výboru EFRS a nastolení otázky, kam směřovat v budoucnu.
V roce 2008 EFRS zvolila heslo pro svou práci: „Be involved – make a difference!“ (Být zapojen, něco změnit). Dnešní otázky jsou: „Kde jsme teď o šest let později? Jaký je dopad činností EFRS pro vás a vaší odbornou společnost nebo univerzitu?“ Diskutující vyzvedli zejména možnosti implementace dokumentů, na kterých se EFRS podílela, na národní úroveň. Příkladem je například etický kodex radiologických asistentů, dokument EQF 6, strategie pro celoživotní vzdělávání, dokument EU RP 159 (guidelines pro klinické audity), EU RP 175 Medrapet, případně směrnice rady 2013/59/Euratom, která stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření.
Na tento diskusní blok pak navázalo hlavní téma letošního setkání a to volba nového výboru pro další období. Na loňském zasedání v Praze byli členové vyzvání k vytvoření pracovního týmu a následné kandidatuře. Nelehkého úkolu se jako jediný chopil zástupce z Maďarska Csaba Vandulek, který si sestavil spolupracovníky, a ucházel se o funkci budoucího prezidenta EFRS. Ten pak také představil svůj strategický plán pro další období, které zahrnuje například implementaci a monitorování EQF 6 do vzdělávacích systémů, příprava EQF 7, spolupráce s IAEA (International Atomic Energy Agency), IRPA (International Radiation Protection Association) na projektech týkajících se radiační ochrany, zvyšovat vliv EFRS napříč evropskými zdravotnickými profesemi, podněcovat povědomí a význam naší profese u veřejnosti a rozvíjet vztahy s ESR a zvyšovat zapojení radiologických asistentů na ECR. Další částí jeho prezentace byly organizační změny, plán aktivit na další rok a předběžný rozpočet na následující tři roky.
Volby nového výboru EFRS podle všech regulí proběhly následující den. Nový tým pro období 2014-17 byl schválen ve složení: prezident Csaba Vandulek (Maďarsko), viceprezident Håkon Hjemly (Norsko), pokladník Jonathan McNulty (Irsko) a členové výboru Clizia Dionisi (Itálie) a Vasileios Syrgiamiotis (Řecko).


Na obrázku nově zvolený výbor EFRS pro období 2014-17 (zleva: pokladník Jonathan McNulty (Irsko), viceprezident Håkon Hjemly (Norsko), Clizia Dionisi (Itálie), prezident Csaba Vandulek (Maďarsko) a Vasileios Syrgiamiotis (Řecko).

Dále byl schválen plán aktivit EFRS a rozpočet pro rok 2015.
S krátkými prezentacemi posléze vystoupili zástupci skupin WHO, IAEA a HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities), kteří promluvili o spolupráci s EFRS a názorech na její význam a důležitost práce radiologických asistentů.
Závěr výročního zasedání pak byl zasvěcen zhodnocení práce výboru EFRS od jeho založení v roce 2007 v Praze. Odstupující výbor popřál novému týmu mnoho úspěchů a energie potřebné k úkolům, které si nastavil. Zároveň pak účastnící zasedání vyjádřili poděkování týmu profesora Graciana Paula za dosavadní práci a úspěchy, které federace díky členům výboru a jejich dobře odvedené práci dosáhla. Nový prezident Csaba Vandulek poděkoval za vloženou důvěru a všechny přítomné pozval na příští výroční zasedání, které se bude konat za rok v Krakově v Polsku.

Kateřina Křivánková, SRLA ČR

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.