Kandidáti pro volby do výboru SRLA 2017

Zveřejňujeme profily letošních kandidátů pro volby do výboru a revizní komise SRLA ČR, které se konají letos v listopadu. Volební lístek s unikátním hlasovacím kódem bude uveřejněn ve 3. letošním čísle Praktické radiologie a obdrží jej každý oprávněný volič.
Unikátní hlasovací kód je vygenerován a na volební lístky implementován tak, aby byla zaručena anonymnost volby.
Korespondenční volba
Vyplněný volební lístek vložte do přiložené obálky a zašlete nejpozději do 27. 10. 2017 (rozhoduje razítko pošty) na adresu uvedenou na obálce – obálka má předplacené poštovné není třeba lepit známku. Do voleb budou zařazeny pouze originální obálky obsahující pouze jeden volební lístek.
Elektronická volba
Ve dnech 23. – 27. 10.2017 bude na webových stránkách SRLA ČR k dispozici hlasovací formulář pro volbu členů 11členného výboru a 3členné revizní komise Společnosti radiologických asistentů České republiky z. s. pro období XI. 2017 – XI. 2020.
www.srla.cz/volby2017/
Na této adrese budete moci vybrat ze seznamu oficiálních kandidátů 11 zástupců pro výbor a 3 pro revizní komisi. Volit mohou pouze členové SRLA ČR, kteří jsou oprávněnými voliči, proto je nezbytné zadat do formuláře unikátní hlasovací kód, který každý oprávněný volič obdrží v 3. letošním čísle časopisu radiologie. Svoji volbu nakonec uskutečníte kliknutím na tlačítko Odeslat.

Přehled a profily kandidátů

Bc. Tomáš Tichý
Datum narození: 11.8.1972 Datum vstupu do SRLA: 2001
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vedoucí radiologický asistent Vojenská nemocnice Olomouc
Zastávané fukce v SRLA:
• Od r. 2008 člen výboru SRLA ČR z.s.
• Od r. 2010 místopředseda SRLA ČR z.s.
Profesní životopis:
• 1992-1995 RTG oddělení – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
• 1995 – dosud RDG oddělení Vojenská nemocnice Olomouc
• Od r. 2014 dohlížející osoba pro RO
• Od r. 2014 člen týmu auditorů pro vykonávání Externího klinického auditu
Lektorská a pedagogická činnost:
• Lektor certifikovaného kurzu zobrazování výpočetní tomografií
• Člen zkušební komise postgraduálního vzdělávání
• Lektor na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc
Publikační a přednášková činnost:
• Přednášková činnost v rámci odborných sympozií pořádaných pro radiologické asistenty
• Publikační činnost zejména v časopise Praktická radiologie
• Vedoucí redaktor časopisu Praktická radiologie
Mgr. Kateřina Křivánková
Datum narození: 26. 6. 1977 Datum vstupu do SRLA: 2001
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Radiologický asistent, RDG ústav, FN Ostrava
Zastávané fukce v SRLA:
• Tajemník SRLA
Profesní životopis:
• Od 2001 – FN Ostrava – Náplň – Práce na CT a MR
• SRLA – absolvován Certifikovaný kurz výpočetní tomografie (2007)
• Atestace – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (2014)
Lektorská a pedagogická činnost:
• Lektor na kurzu Zobrazování výpočetní tomografií Ostravice
• Výuka praxe CT pro bakalářské studium oboru Radiologický asistent na OU
• Výuka Základy zobrazovacích metod na VZŠ Ostrava
Publikační a přednášková činnost:
• Autorství článků v Praktické radiologii
• Odborné prezentace na sympoziích věnovaných radiologickým asistentům
• Spoluautorství odborných publikací
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
24
Bc. Daniel Vedlich
Datum narození: 27.8.1973 Datum vstupu do SRLA: nedohlenáno
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Staniční RA pro CT a MR, zástupce vedoucího RA, IKEM, Praha
Zastávané fukce v SRLA:
• Žádné
Profesní životopis:
• 1991-1993 – SZŠ Alšovo nábřeží, obor Rentgenový laborant
• IX.1993 – RTG laborant, pracoviště intervenční radiologie, ZRIR, IKEM
• III. 2002 – RTG laborant, CT/MR pracoviště, ZRIR, IKEM…
Lektorská a pedagogická činnost:
• Certifikovaný CT kurz, Ostravice – téma CTA, CT srdce
Publikační a přednášková činnost:
• Průběžná přednášková činnost na akcích SRLA a na akcích CSIR v sekcích pro SZP, s tématy zaměřenými
na zobrazování cévního systému a intervenční výkony na cévním řečišti
Mgr. Naděžda Klečková
Datum narození: 25.1.1973 Datum vstupu do SRLA: 1996
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vrchní radiologický asistent, oddělení radioterapie, Nemocnice Nový Jičín, a.s.,
Zastávané fukce v SRLA:
• Žádné
Profesní životopis:
• 1993 – ukončení pomaturitního kvalifikačního studia, obor radiologický laborant, Brno
• 1993 – 2003 – Radioterapie Paskov, radiologický laborant
• 2001 – ukončení pomaturitního specializačního studia v oboru radiologický laborant, úsek radioterapie
• 2003 – dosud – vrchní radiologický asistent, Nemocnice a.s, Nový Jičín, oddělení radioterapie
• 2005 – ukončení studia Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta, obor radiologický asistent, Bc.
• 2008 – ukončení studia Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta. Obor krizová radiobiologie
a toxikologie, Mgr.
Lektorská a pedagogická činnost:
• Garant v rámci povinné praxé studentů v oboru radiologický asistent na oddělení Radioterapie, Nemocnice
Nový Jičín, a.s.
• Externí auditor v oboru radioterapie
Publikační a přednášková činnost:
• Publikace článku v odborném časopise Praktická radiologie
• Aktivní přednášková činnost na konferencích a kongresech v ČR a SK
Mgr. Michaela Pomaki
Datum narození: 17. 1. 1977 Datum vstupu do SRLA: nedohledáno
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• pracovní pozice vedoucí radiologický asistent RDG ústavu FN Ostrava
Zastávané fukce v SRLA:
• Bez funkce
Profesní životopis:
• LF Ostrava odborný asistent Katedra zobrazovacích metod
Publikační a přednášková činnost:
• Přednášková činnost v rámci výuky RA
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
25
Mgr. Lada Skácelová MBA
Datum narození: 29. 10. 1969 Datum vstupu do SRLA: 2002
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vedoucí radiologická asistentka Radiologické kliniky FN Olomouc
Zastávané fukce v SRLA:
• členka výboru
Profesní životopis:
• 1990 – 2009 Fakultní nemocnice Olomouc, radiologický asistent
• 2009 – 2011 Fakultní nemocnice Olomouc, úsekový radiologický asistent
• 2011 – dosud Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí radiologický asistent
• 2007 – 2010 UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, lektor
• 2010 – dosud UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, odborný asistent
• 2013 – dosud Člen atestační komise pro obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“
• 2016 – dosud Externí auditor pro externí klinické audity v radiodiagnostice
Lektorská a pedagogická činnost:
• 2007 – 2010 UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, lektor
• 2010 – dosud UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, odborný asistent
• 2014 – dosud odborný garant praktické části OM 3a, 3b, 3c, 3d a 3e vzdělávacího programu
pro obor specializačního vzdělávání „Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“
• 2010 – dosud odborný garant praktické výuky pro obor radiologický asistent, UP v Olomouci
Publikační a přednášková činnost:
• Radiologický asistent – ideální třetina týmu (autor), Pracovní sympozium CSIR 2011, Velké Losiny
• Radiologický asistent – ideální třetina týmu (autor), Celostátní konference zdravotních sester a radiologických
asistentů katetrizačních sálů, Ostrava 2011
• Kontrastní látky při vyšetření GIT (autor) – Podzimní radiologické sympozium Petra Janderky,Olomouc 2011
• Specializační vzdělávání (autor), Janderkova radiologická sobota – sympozium Olomouc 2012
• Nejnovější trendy v uroradiodiagnostickém zobrazovánání (spoluautor), Janderkova radiologická
sobota – sympozium Olomouc2012
• Specializační vzdělávání (autor) – Dny nukleární medicíny, Olomouc 2012
• ZPS CR systémů a identifikace artefaktů v digitálním zobrazení (spoluautor), Jarní sympozium radiologických
asistentů, Olomouc 2012
• Stínící pomůcky (metodika testů kvality a příklady chybného použití) – spoluautor, Janderkova
radiologická sobota – sympozium Olomouc 2013
• Pátrání po původu artefaktu (spoluautor) – Praktická radiologie 2/2015
• Zobrazení kolenního kloubu pomocí radiologických metod – vedoucí Bc. práce – uveřejněná v časopise Praktická
Radiologie 1/2012
• Využití radiologických metod při diagnostice a sledování Crohnovy choroby – vedoucí bc. práce – uveřejněná v
časopise Praktická radiologie 1/2014
• Historie diagnostického zobrazování – vedoucí Bc. práce – uveřejněná v časopise Praktická radiologie 2/2015
• Historie kontrastních látek používaných v radiologii – vedoucí Bc. práce – uveřejněná v časopise
Praktická radiologie 1/2016
• Vedoucí 14 obhájených bakalářských prací oboru radiologický asistent na UP v Olomouci
• Oponent 18 bakalářských prací oboru radiologický asistent na UP v Olomouci a Fakulty biomedicínské inženýrství
ČVUT v Kladně
Mgr. Martin Buček
Datum narození: 5. 10. 1971 Datum vstupu do SRLA: 1992
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vedoucí nelékařských zdravotnických pracovníků kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno – Bohunice
Zastávané fukce v SRLA:
• Člen výboru společnosti
Profesní životopis:
• Od 1995 – odborný asistent na katedře laboratorních metod
• Od 1998 – externí garant oboru radiodiagnostika na NCO NZO v Brně
Lektorská a pedagogická činnost:
• Výuka radiologických asistentů na Lékařské fakultě Masarykovi univerzity v Brně
Publikační a přednášková činnost:
• Pořádání konference Radiologických asistentů
• pořádání sekci radiologických asistentů při kongresu gastrointerstinální radiologie ve Valticích
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
26
Bc. Simona Bučková
Datum narození: 22.2.1972 Datum vstupu do SRLA: 1992
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• FN Brno, RA, MR a PET/MR pracoviště
Zastávané fukce v SRLA:
• člen revizní komise
Profesní životopis:
• 1992 – nástup do FN Brno
• 1995 – poliklinika Lesná, Brno
• 2000 – dosud FN Brno
Lektorská a pedagogická činnost:
• od roku 2010 – externí výuka a zkoušky na NCONZO
• externí praktická výuka na LF MU Brno
Publikační a přednášková činnost:
• Přednášky jarní sympozia
• Valtické kurzy
Bc. Tomáš Eisner
Datum narození: 17.9.1970 Datum vstupu do SRLA: 16. 1. 2004
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Radiologický asistent, Klinika zobrazovacích metod 2.LFUK a FN v Motole, V úvalu 84, Praha 5
Zastávané fukce v SRLA:
• člen výboru
Profesní životopis:
• 1991 – 1993 pomaturitní kvalifikační studium obor radiologický laborant, Alšovo nábř., Praha 1
• 1993 – 1997 Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2
• 1997 – 1998 pomaturitní specializační studium obor radiodiagnostika, IPVZ, Brno
• 1997 – dosud Klinika zobrazovacích metod, 2.LFUK a Fakultní nemocnice v Motole, od r.1998 odd. kardioangiografie
• 2002 – dosud pracovník pověřený stykem se zdravotními pojišťovnami
• 2004 – 2007 bakalářské studium specializace ve zdravotnictví obor radiologický asistent, ZSF Zdravotně sociální
fakulta JČU, Č. Budějovice
• 2007 – 2009 výuka na bakalářském studiu specializace ve zdravotnictví obor radiologický asistent, 2. LFUK
• 2008 – dosud osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovišti se ZIZ
• 2008 – dosud dohlížející osoba
• 2008 – dosud člen výboru SRLA ČR, člen kreditní komise výboru SRLA pro udělování souhlasných stanovisek akcím
celoživotního vzdělávání radiologických asistentů
• 2012 – dosud výuka v rámci specializačního vzděláváni pro radiologické asistenty v oboru Intervenční radiologie
a kardiologie
Publikační a přednášková činnost:
• Možnosti redukce dávky při angiografických výkonech, Jarní sympozium radiologických asistentů, 15.-17.5.2008,
České Budějovice
• Problematika měření při angiografii, aneb měř, ale co naměříš, nevěř! XIV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 4. – 6. 6. 2009,
Harrachov
• Možnosti redukce dávky při využití různých zobrazovacích režimů na AG přístroji. XIX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM
3. – 5. 6. 2014, Špindlerův Mlýn
• Roentgenovo záření – co bychom o něm měli vědět. Odborná konference Česká asociace sester – Region Praha,
18. 4. 2015, FN v Motole
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
27
Mgr. Pavel Nedbal
Datum narození: 4. 7. 1981 Datum vstupu do SRLA: 2004 – 2007, 2013 – dosud
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Úsekový radiologický asistent (úsek konvenční radiologie a sonografie), Klinika zobrazovacích metod, Fakultní
nemocnice Plzeň
• Odborný asistent, Katedra záchranářství, diagnostických oborů a a veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotních studií,
Západočeská univerzita v Plzni
Zastávané fukce v SRLA:
• člen výboru
Profesní životopis:
• 2010 – dosud Fakultní nemocnice Plzeň – Úsekový radiologický asistent, úsek Konvenční radiodiagnostiky a sonografie
• 2013 – dosud Fakultní nemocnice Plzeň – Garant a lektor specializačního vzdělání RA – Radiodiagnostika
• 2015 – dosud – Odborný asistent, KAZ, ZČU v Plzni
• 2011 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni – Mentor odborné praxe
• 2004 – 2010 Fakultní nemocnice Plzeň – Radiologický laborant / asistent
Lektorská a pedagogická činnost:
postgraduální
• Lektor CK Analogová a digitální skiagrafie
• Lektor Základního modulu specializačního vzdělání
• Lektor Odborného modulu Radiodiagnostika
• Lektor CK Zobrazování výpočetní tomografií
pregraduální
• Výuka, vedení seminářů a cvičení, vedení odborné praxe Bc. studia RA
Publikační a přednášková činnost:
• Spolupořádání odborné konference Plzeňský den
Bc. Ivan Capulič, DiS.
Datum narození: 10.12.1981 Datum vstupu do SRLA: 2004
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Radiologický asistent – FN Ostrava
Zastávané fukce v SRLA:
• Člen výboru SRLA ČR
Profesní životopis:
• 2003 – doposud – FN Ostrava jako radiologický asistent na úsecích:
RTG pracoviště skiagrafie a skiaskopie, pracoviště CT, pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie
Lektorská a pedagogická činnost:
• Odborná praxe studentu LF OU Ostrava
Publikační a přednášková činnost:
• Od r. 2004 – doposud, přednášková činnost na konferenci, sympozii a vzdělávacích akcii
• od r. publikace v odborných časopisech /Praktická radiologie, Česká parazitologická společnost/
• od r. 2009 – organizátor konference “Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických
asistentů katetrizačních sálů”
• 2012 spoluautor knihy “Vaskulární diagnostika a intervenční výkony” – Maxdorf – Česká republika Kniha
• 2013 spoluautor knihy “Rekanalizační léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody” – Maxdorf
– Česká republika Kniha
• 2017 spoluautor knihy “Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů – Maxdorf – Česká republika Kniha
• 2017 organizátor sympozia “Jarní sympozium radiologických asistentů ČR”
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
28
Mgr. Ondřej Krahula MBA
Datum narození: 5. 7. 1978 Datum vstupu do SRLA: 1. 1. 2000
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vedoucí radiologický asistent, Radiologie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zastávané fukce v SRLA:
• člen výboru
• předseda výboru
Profesní životopis:
• Od 2015 – Člen pracovní skupiny pro lékařské ozáření MZ ČR
• Od 2014 – Odborný lektor specializačního vzdělávání radiologických asistentů na IPVZ Praha
• Od 2010 – Předseda výboru Společnosti radiologických asistentů ČR
• Od 2009 – Externí přednášející na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, studijní obor Radiologický asistent
• Od 2008 – Člen výboru profesního sdružení – Společnost radiologických asistentů ČR
Lektorská a pedagogická činnost:
• Odborný asistent – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha
• Externí vyučující Technická univerzita Liberec
Bc. Martin Homola
Datum narození: 10.8.1968 Datum vstupu do SRLA: 1. 1. 1995
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Radiologický asistent; Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Lékařské fyziky a radiační ochrany
Zastávané fukce v SRLA:
• Člen výboru SRLA
• Správce databáze SRLA
Profesní životopis:
• 1. 1. 2012 – dosud – Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Lékařské fyziky a radiační ochrany radiologický asistent
• 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011 – Šumperská nemocnice a.s. RDG oddělení vedoucí radiologický asistent
• 1. 8. 1997 – 31. 12. 2009 – Vojenská nemocnice Olomouc RDG oddělení, radiologický asistent
• 1. 2. 1996 – 25. 7. 1997 – IKEM ZRIR, radiologický asistent
• 1. 2. 1994 – 31. 1. 1996 – Fakultní Thomayerova nemocnice RDG oddělení radiologický asistent
• 1. 1. 1992 – 31. 8. 1993 – III.chirurgická klinika FN II. Praha RDG oddělení radiologický asistent
• 15.8. 1988 – 31.12.1991 – II.chirurgická klinika FN II. Praha RDG oddělení radiologický asistent
Lektorská a pedagogická činnost:
• Lektor certifikovaného CT kurzu SRLA;
• Lektor certifikovaného kurzu Analogové a digitální skiagrafie NZCO;
• Lektor kurzu radiační ochrany UPOL;
• Člen zkušební komise CT kurzu SRLA;
• Člen zkušební komise specializačního studia v oboru radiodiagnostika.
Publikační a přednášková činnost:
• CT angiografie aorty. Prezentace – Jarní sympozium radiologických asistentů ve Zlíně 2001
• Advanced vessel analysis při vyšetření. Prezentace – Specializační kurs „ Moderní vyšetřovací metody v
radiodiagnostice – multislice CT“ 9. 4. 2005
• Nejčastější chyby při vyšetření OPG. Prezentace – Jarní sympozium radiologických asistentů v Rožnově pod
Radhoštěm 2005.
• Nejčastější chyby při vyšetření OPG. Článek Praktická radiologie číslo 4, ročník 10. prosinec 2005.
• Radiologický asistent na traumatologickém operačním sále. Prezentace – III. Bilaterální sympozium s mezinárodní
účastí v Rožnově pod Radhoštěm 16 – 18. 4. 2008.
• Radiologický asistent na traumatologickém operačním sále. Článek Praktická radiologie číslo 4, ročník 13 a číslo 1,
ročník 14 rok 2008 – 2009. Prevence nefrotoxicity jodových kontrastních látek. Prezentace Jarní sympozium
radiologických asistentů v Benešově 15 – 16. 5. 2009.
• Pátrání po původu artefaktu. Článek Praktická radiologie. 2015, roč. 20, č. 2, s. 4-7. ISSN: 1211-5053.
• Radiodiagnostika v plenkách. Praktická radiologie. 2015, roč. 20, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1211-5053.
• Historie objevů ionizující záření. Praktická radiologie. 2015, roč. 20 č. 4, s. 4-6. ISSN: 1211-5053.
• Úprava expozičních parametrů bez ohledu na typ zobrazení. Praktická radiologie. 2016, roč. 21, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1211-5053.
• Zkoušky provozní stálosti RTG přístrojů sloužících k lékařskému ozáření podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho
prováděcího předpisu. Praktická radiologie. 2016, roč. 21, č. 4, s. 4-8. ISSN: 1211-5053.
• Rentgenka. Praktická radiologie. 2017, roč. 22, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211-5053.
A další blíže neurčený počet prezentací na konferencích pořádaných SRLA
PRAKTICKÁ RADIOLOGIE / 03 / 2017
29
Bc. Jiří Horalík, DiS.
Datum narození: 4. 2. 1980 Datum vstupu do SRLA: 10/2006
Pracovní pozice a místo jejího výkonu:
• Vedoucí radiologický asistent, Klinika nukleární medicíny a PET/CT, FN Olomouc
Zastávané fukce v SRLA:
• člen výboru SRLA
• pokladník
Profesní životopis:
• 2016 – dosud – Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta managementu a ekonomiky
– Management ve zdravotnictví
• 2016 – Specializační studium: Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
• 2014 – Zvláštní odborná způsobilost z hlediska radiační ochrany – Státní úřad jaderné bezpečnosti
• 2011 – Manažerský kurz (FN Olomouc + VŠ BIBS) – Role řídícího pracovníka
• 2009 – 2012 – Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta zdravotnických věd – radiologický asistent
• 2008 – Certifikovaný kurz: Zobrazování výpočetní tomografií
• 2016 – dosud – FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny – vedoucí radiologický asistent
• 2006 – 2016 – FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny – radiologický asistent
• 2003 – 2006 – FN Bulovka Praha, Radiofyzikální odd. – radiologický technik
Lektorská a pedagogická činnost:
• 2016 – dosud – auditor kvality ve FN Olomouc
• 2016 – jmenován členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu
Specializace ve zdravotnictví oboru Radiologický asistent Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně
• 2014 – dosud – člen akademického senátu: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
• 2013 – dosud – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd – lektor
Publikační a přednášková činnost:
• 2015 – GE Healthcare seminář nukleární medicíny: Uživatelské zkušenosti s Discovery 630 a Discovery 670
• 2015 – Jarní sympozium radiologických asistentů: Scintigrafie zánětů s rutinním využitím SPECT/CT
• 2013 – IX. konference radiologických asistentů: Nálezy ovlivněné nesprávnou přípravou nebo průběhem
scintigrafických vyšetření
• 2012 – Jarní sympozium radiologických asistentů: Význam radioizotopových metod u embolizace do arterie
pulmonalis
• 2011 – Česko-Slovenské jarní sympozium radiologických asistentů: Lymfoscintigrafie – detekce sentinelové uzliny u ca
prsu
• 2010 – VI. konference radiologických asistentů: Princip PET/CT

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Volby 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.