Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí KAPACITA ZCELA VYČERPÁNA!

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 30.10.2017 - 03.11.2017

Místo konání
IKEM

Kategorie


Certifikovaný kurz MZČR – Zobrazování magnetickou rezonancí,pořádaný v IKEM Praha v termínu 30. 10. – 3. 11, 2017 je zcela naplněn, další přihlášky už nemůžeme přijmout.

ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR pořádá Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí v termínu 30. 10. – 3. 11. 2017

Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.

Certifikovaný kurz připravuje radiologické asistenty k získání zvláštní odborné způsobilosti k odborným činnostem při práci na tomografu magnetické rezonance osvojením si potřebných teoretických znalostí pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění (dále jen vyhláška č. 55/2011 Sb.).

Certifikovaný kurz je koncipován jako modul specializačního vzdělávání v oboru radiodiagnostika, dle § 56 odst. 1 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. v platném znění (dále jen zákon 96/2004 Sb.) Certifikovaný kurz je připravován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Posluchači získají potřebné teoretické znalosti  principů MRI, vyšetřovacích metod pro jednotlivé oblasti a cíle, základů MR spektroskopie (MRS) a funkčního MRI. Součástí kurzu je také naučit posluchače praktickému provádění MR vyšetření včetně zohlednění všech bezpečnostních a zdravotních aspektů.

Ukončení kurzu

  1. Splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem
  2. Složení závěrečné zkoušky, formou písemného testu, který vyhodnotí zkušební komise v čele s garantem CK.
  3. Doložení potvrzení o absolvování odborné praxe.(viz modul OM3d, Věstník MZd, částka 08/2011)

Splněním těchto podmínek absolvent/ka  ukončí certifikovaný kurz a obdrží certifikát, kterým získává zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí dle § 64 zákona 96/2004 Sb.

Nebo je možné absolvovat pouze certifikovaný kurz a použít jej jako vzdělávací akci v oboru RA, nezískáte certifikát, ale pouze osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a kreditní body.

Termín a místo konání

  1. 10. – 3. 11. 2017 registrace účastníků: IKEM, učebna č. 2, ve 3. patro IKEM 30. 10. 2017 v 7,30 hod. – zahájení kurzu: 8,00 hod.

celodenní výuka od pondělí do pátku, včetně 40 hod., IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, učebna č. 2 ve 3. patře. Praktické dovednosti budou nacvičovány na MR přístrojích v IKEM a eventuelně na dalších pracovištích MR v Praze.

Přidělené kredity

Kurz je součástí systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů a absolventům za jeho absolvování náleží 24 kreditů, pokud se zúčastní lékaři či technici budou o zařazení do systému celoživotního vzdělávání požádány příslušné odborné Společnosti, aby i těmto účastníkům mohly být přiděleny kredity.

Účastnický poplatek (zahrnuje náklady výuky, pronájem sálu, techniky, obědy, občerstvení o přestávkách, apod.)

člen SRLA ČR             3500,- Kč

nečlen SRLA ČR         5500,- Kč

členové SASR               3500,- Kč

storno poplatky           do 17. 10.2017 včetně 50%, po tomto termínu 100%.

Všechny platby musí být provedeny před registrací v IKEM, při registraci platby v hotovosti nepřijímáme!

Bude-li váš účastnický poplatek platit zaměstnavatel nebo sponzor, sdělte nám na e-mail info@srla.cz jeho fakturační údaje, tj.:

Přesný název firmy, adresu, IČ, (DIČ), komu má být faktura zaslána (jako doklad o přijaté platbě).

Název účtu: SRLA ČR, Číslo účtu: 0571517329/0800

Variabilní symbol: 20171030

Specifický symbol: vaše členské číslo v SRLA, nečlenové, slovenští účastníci, lékaři, napíší do specifického symbolu datum narození:rok, měsíc, den, ve tvaru: r r r r m m d d

POZOR! SS je důležitý pro přiřazení platby k vašemu jménu, zvláště neplatíte-li z vlastního účtu!

Termín podání přihlášek a počty účastníků

Zájemci urychleně zasílají poštou podepsané a řádně vyplněné přihlášky a RA potvrzení o registraci (postačuje příslušná vytištěná strana z registru NCO NZO Brno) na adresu Sekretariát ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 – Krč PSČ: 140 21, pozor kapacita kurzu je jen 45 účastníků, potom bude příjem přihlášek zastaven, jinak konečný termín pro přihlášky je 6. říjen 2017! Pokud nebude minimálně 30 zájemců, kurz nebude pořádán. Zrušení kurzu bude přihlášeným oznámeno a peníze budou vráceny v plné výši. 

Ubytování: Zajišťují si účastníci sami. Možnost bydlení: Rezidence Emmy, 50 m od IKEM zamluveno cca 45 pokojů do 31. 7.  2017 (později bez záruky), zájemci uvedou kód 20171030 – ubytování si zajistěte co nejdříve!

Cena:

Jednolůžkový       1200 CZK/pokoj/noc

Dvoulůžkový        1600 CZK/pokoj/noc

Klienti se mohou hlásit samostatně na e-mailovou adresu: reservation@emmy.cz a při rezervaci uvedou kód.

Kontaktní adresa

Sekretariát ZRIR, IKEM.Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21, tel 420 2 6136 4145 , e-mail jana.spackova@ikem.cz,

Pořadatel

Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha a SRLA ČR (Mgr. Č. David, ceda@medicon.cz)

Odborný garant CK

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

 

Přihláška-na-Certifikovaný-kurz-Zobrazování-MR-2017-fakturační-údaje,oprava
Program MRI kurzu 2017

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.