Souhlasná stanoviska k vzdělávacím akcím

Vydaná souhlasná stanoviska jsou pravidelně zveřejňována v níže uvedené tabulce. Upozorňujeme, že k zařazení vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání mohou vydávat souhlasná stanoviska pouze příslušné profesní organizace (§ 2, odst.1, písm. d) a e) vyhlášky 423/2004 Sb). Přiznání kreditů za účast na akcích, které získaly kladné vyjádření od jiných organizací (např. odborových) může tak být v budoucnu velmi problematické. Doporučujeme proto všem členům SRLA ČR, aby si zde na této stránce ověřili, zda vzdělávací akce, které se hodlají zůčastnit, má souhlasné stanovisko naší profesní organizace.
Počty kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání se řídí vyhláškou 4/2010 Sb., která znovu mění, stejně jako předchozí novela 321/2008 Sb., vyhlášku 423/2004 – kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdrav.povolání bez odborného dohledu zdrav.pracovníků. VIZ přehledná tabulka

Pro rok 2017:
Souhlasná stanoviska pro r.2017
Pro rok 2016:
Souhlasná stanoviska pro r.2016
Pro rok 2015:
Souhlasná stanoviska pro r.2015
Pro rok 2014:
Souhlasná stanoviska pro r.2014

Formuláře a pokyny určené pořadatelům školících akcí:
Žádost SRLA ČR o vydání souhlasného stanoviska k akcím celoživotního vzdělávání.
– Žádost, prosím,vyplňte, podepište a odešlete v písemné formě na adresu sekretariátu SRLA ČR , kde bude dle požadavků vyhlášky evidována a archivována.
– Seznam přednášek + seznam a kvalifikaci přednášejících nutno zaslat e-mailem na elektronickou adresu sekretariátu SRLA ČR: sekretariat(a)srla.cz
Vaše žádost bude posouzena kreditní komisí výboru SRLA ČR a bude vám zasláno vyrozumění.
– projednání žádosti o souhlasné stanovisko je zpoplatněno částkou 200 Kč. Ještě před podepsáním a odesláním žádosti tento poplatek uhraďte a vyplňte oddíl III, popřípadě nalepte kopii ústřižku poštovní poukázky.
– Platební údaje: Číslo účtu: 0571517329/0800, variabilní symbol: 4232004.
– souhlasné stanovisko potřebují i pořadatelé inovačních kurzů!
– SRLA ČR jako profesní organizace posuzuje charakter a předpokládanou kvalitu vzdělávací akce, jejíž organizátoři o její zařazení do systému celoživotního vzdělávání usilují a k tomu pak prostřednictvím „“kreditní komise““ výboru SRLA vydá či nevydá souhlasné stanovisko
– Společnosti radiologických asistentů ale nepřísluší rozhodovat o počtu kreditních bodů, který lze za akci přidělit. To stanovuje výše uvedená vyhláška. To konečné „uznávání počtu bodů“ bude mít na starosti Uznávací jednotka Ministerstva zdravotnictví Brno detašované pracoviště, Vinařská 6, 603 00 Brno. Toto pracoviště se zabývá uznáváním kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. ale také vydáváním osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu a později i jeho obnovování na základě doložených certifikátů z absolvovaných kurzů, sympózií, počtu vydaných článků, sdělených přednášek apod.
Úřední hodiny a kontakty NCONZO a další informace